Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Αναρτήσεις

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΟΙΝΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1224 /2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 404/2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ ) αριθ . 1224/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1967/2006 σχετικά µε µέτρα διαχείρισης για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1626/94
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΛΑΘΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΗ ΑΛΙΕΙΑ (Π.Λ.Α.)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας
ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 517/2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΨΑΡΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1936/2001 περί ορισμένων μέτρων ελέγχου των δραστηριοτήτων αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών ιχθύων
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 640/2010 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 520/2007 για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 302/2009 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (Αρχική Έκδοση) - (Ενοποιημένη Έκδοση)

ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 207/2011 περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος ελέγχου για την αποκατάσταση των αποθεμάτων τόνου στον Αν. Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (Αρχική Έκδοση) - (Ενοποιημένη Έκδοση)