Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Αναρτήσεις

 


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 − 2013, Άξονας Προτεραιότητας 1: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ» Μέτρο 1.1: «ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ». (3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).

ΜΕΤΡΟ 1.3 : «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων

Ενταξη - Χρηματοδότηση Πράξεων, στο Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προσαρμογή της αλιευτικήςΠροσπάθειας» του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 (ΑΡΙΘ. 2273/12-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΑΔΑ: 7ΝΑΓΒ-9Μ3))

Ενταξη - Χρηματοδότηση Πράξεων, στο Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προσαρμογή της αλιευτικήςΠροσπάθειας» του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 (ΑΡΙΘ. 2464/25-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΑΔΑ: 7Υ8ΔΒ-079))

Ενταξη - Χρηματοδότηση Πράξεων, στο Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προσαρμογή της αλιευτικήςΠροσπάθειας» του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 (ΑΡΙΘ.2466/25-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΑΔΑ: 7ΛΞΖΒ-Ο8Ω))

Αλιεία μικρών πελαγικών ψαριών

Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών.

Επικαιροποίηση καταλόγου καθορισμένων λιμένων στο πλαίσιο του Καν (ΕΚ) 1967/2006.

Καθορισμός λιμένων εκφόρτωσης αλιευμάτων κόκκινου κοραλλιού

Καθορισμός λιμένων πρόσβασης και εκτέλεσης εργασιών εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης αλιευτικών προϊόντων σκαφών που φέρουν σημαία τρίτων χωρών

 

 

 

 

www.hcg.gr