Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Αναρτήσεις

 

 

Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp.

Ένταξη και Χρηματοδότηση Πράξεων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη πράξεων στο Μέτρο 6.1.10 “Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων», δράση “Διάλυση αλιευτικού σκάφους”», με κωδικό ΟΠΣ 2449, στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

1η Τροποποίηση της αριθ. 3610/29-12-2017 απόφασης Ένταξη και χρηματοδότηση Πράξεων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη πράξεων στο Μέτρο 6.1.10 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, δράση “Διάλυση αλιευτικού σκάφους”», με κωδικό ΟΠΣ 2449, στο Ε.Π. Αλιείας& Θάλασσας 2014-2020.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΑλΘ

Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» και αφορούν στη δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόνου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga ALB)και ξιφία (Xiphias gladius SWO)

Αλιεία Αχινών

Αλιεία στα διεθνή ύδατα (όροι & προυποθέσεις)

Αλιεία μικρών πελαγικών ψαριών

Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών.

Επικαιροποίηση καταλόγου καθορισμένων λιμένων στο πλαίσιο του Καν (ΕΚ) 1967/2006.

Καθορισμός λιμένων εκφόρτωσης αλιευμάτων κόκκινου κοραλλιού

Καθορισμός λιμένων πρόσβασης και εκτέλεσης εργασιών εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης αλιευτικών προϊόντων σκαφών που φέρουν σημαία τρίτων χωρών

 

 

 

www.hcg.gr