Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Αναρτήσεις

 Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης

 

Τοποθέτηση - αντικατάσταση ΔΣΚΣ (VMS)

9112.7/7/2012/27-12-2012 KYA (ΦΕΚ 3589Β/2012)
10288/161728/30-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 61Β/2014)
9314/150764/30-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3415Β/2013)
Αριθ. Πρωτ.: 676/8618/21-01-2014 /Εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ
Καθορισμός ειδικών δικαιολογητικών και διαδικασιών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συστήματος εντοπισμού μέσω δορυφόρου αλιευτικών σκαφών (ΑΔΑ: ΒΙΗΓΒ-Φ5Μ)
Παράταση χρηματοδότησης για προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών VMS & ERS
Αίτηση για χορήγηση βεβαιωσης ορθής λειτουργίας ΔΣΚΣ από ΚΠΑ

Νομοθετικό Πλαίσιο

Υ.Α 162252 Δορυφορική Παρακολούθηση Επαγγελματικών σκαφών (ΦΕΚ 86 Β 30-01-2007)
Υ.Α 176764 Τροποποίηση της Υ.Α 162252.(ΦΕΚ 2064 Β 24-09-2009)
Υ.Α. 2142.1/54191/2017 (ΦΕΚ 2855 Β)

Χρήσιμα

Εργαλείο μετατροπής γεωγραφικών συντεταγμένων

Οδηγίες χρήσεως εφαρμογής


 

 

www.hcg.gr