Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Αναρτήσεις

 Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης

 

Τοποθέτηση - αντικατάσταση ΔΣΚΣ (VMS)

9112.7/7/2012/27-12-2012 KYA (ΦΕΚ 3589Β/2012)
10288/161728/30-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 61Β/2014)
9314/150764/30-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3415Β/2013)
Αριθ. Πρωτ.: 676/8618/21-01-2014 /Εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ
Καθορισμός ειδικών δικαιολογητικών και διαδικασιών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συστήματος εντοπισμού μέσω δορυφόρου αλιευτικών σκαφών (ΑΔΑ: ΒΙΗΓΒ-Φ5Μ)
Παράταση χρηματοδότησης για προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών VMS & ERS
Αίτηση για χορήγηση βεβαιωσης ορθής λειτουργίας ΔΣΚΣ από ΚΠΑ

Νομοθετικό Πλαίσιο

Υ.Α 162252 Δορυφορική Παρακολούθηση Επαγγελματικών σκαφών (ΦΕΚ 86 Β 30-01-2007)
Υ.Α 176764 Τροποποίηση της Υ.Α 162252.(ΦΕΚ 2064 Β 24-09-2009)
Υ.Α. 2142.1/54191/2017 (ΦΕΚ 2855 Β)
Υ.Α. 2142.1/54191/2017/19-7-2017 (ΦΕΚ 2855Β΄) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 3147/4.1.99 «Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας» (ΦΕΚ Β΄ 2221), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1000.0/ 34740/2016/20-04-16 (Β’ 1216) απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΚΥΑ Αριθμ. 2142.1/56532/2018
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του Ενωσιακού Συστήματος Ελέγχου της τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΛ.Π.) σχετικά με τον έλεγχο και πιστοποίηση συσκευών δορυφορικού εντοπισμού που εγκαθίστανται σε αλιευτικά σκάφη

Χρήσιμα

Εργαλείο μετατροπής γεωγραφικών συντεταγμένων

Οδηγίες χρήσεως εφαρμογής


 

 

www.hcg.gr