Διεύθυνση Οικονομικών-Συντονισμού και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Η Διεύθυνση Οικονομικών - Συντονισμού και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και συνεργάζεται με την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία συστήθηκε με το άρθρο 3 του ν.3938/11 (Α΄61) με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων αυτής.
Η Διεύθυνση Οικονομικών-Συντονισμού και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
   α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Εγκρίσεων Δαπανών
   β) Τμήμα Μητρώου Δεσμεύσεων και Αποστολής Στοιχείων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) - Ελληνική
       Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).
   γ) Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Δημοσίων Επενδύσεων

Κατηγορία:


Wildcard SSL