ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - Α' Λ/Τ Κ.Λ/Χ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
Δ.ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 27-06-2015 και ώρα 00:20 διαπιστώθηκε ότι σύμφωνα με το αριθμ.: 01-ΜΠ-ΤΔΑ 001324/26-06-2015 τιμόλογιο - δελτίο αποστολής, εμπορεύθηκε - διακίνησε προς τον ιχθυέμπορο ΚΑΤΙΡΗ Σπυρίδωνα, εικοσιτέσσερα (24) κιλά ιχθύες του είδους "trachurus spp" (σαφρίδι) μικρού μεγέθους, διαστάσεων 13-14 εκατοστών [κάτω του ελαχίστου επιτρεπομένου μεγέθους των 15 εκατοστών, όπως ορίζονται από το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006].

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL