Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Νομοθεσίας

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Νομοθεσίας είναι αρμόδια για την εισήγηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής τουυ σχεδιασμού της οργανωτικής δομής του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και της ιεράρχησης των υφισταμένων αναγκών σε προσωπικό καθώς και την εισήγηση, επεξεργασία και προώθηση των σχεδίων νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και κανονισμών που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Κεντρικών  και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Νομοθεσίας διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:

   α) Τμήμα 1ο - Προγραμματισμού και Οργάνωσης

   β) Τμήμα 2ο - Επιτελικού Σχεδιασμού

   γ) Τμήμα 3ο - Νομικών Υποθέσεων και Καλής Νομοθέτησης

Κατηγορία:


Wildcard SSL