Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας στην ΕΕ

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας στην ΕΕ (οικογενειακές παροχές - παροχές ανεργίας - απόσπαση εργαζομένων)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=el&consultId=16&visib=0&furtherConsult=yes

Δείτε το ερωτηματολόγιο

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b993f63c-d38e-8c9e-c015-9b50d0d4ef4d?surveylanguage=EL

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL