Διεύθυνση Χρηματικού, Ελέγχου Δαπανών και Ασφάλισης Προσωπικού

Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη μισθοδοσία του προσωπικού και τη διαχείριση της  Παγίας Προκαταβολής του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:

   α) Τμήμα 1ο -Χρηματικού

   β) Τμήμα 2ο - Ασφάλισης Προσωπικού

   γ) Τμήμα 3ο - Διαχείρισης Δαπανών

Κατηγορία:


Wildcard SSL