Ανώτατα Συμβούλια Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016

1. Την 18-03-2016 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά τρεις (03) Υποναύαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Υποναύαρχος Λ.Σ. Τεχνικός, δεκαέξι (16) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ένας (01) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Τεχνικός.

Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:

- Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

 

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

 

1.

Κλιάρης

Θεόδωρος

του

Ευσταθίου

(Α.Μ. 758)

2.

Μπαρκάτσας

Γεώργιος

του

Αναστασίου

(Α.Μ. 773)

 

 

 

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

 

 

Καραγεωργόπουλος

Ιωάννης

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 778)

 

- Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:

 

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

 

Ζήκας

Ιωάννης

του

Ηλία

(Α.Μ.Ε. 56)

 

- Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής:

 

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

 

1.

Πάππος

Αντώνιος

του

Αναστασίου

(Α.Μ. 782)

2.

Βιδάλης

Αντώνιος

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 783)

3.

Ιωαννίδης-Μάρκου

Ιωάννης

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 788)

4.

Παρασκευάς

Παναγιώτης

του

Θεοδώρου

(Α.Μ. 790)

5.

Ζαφειρίου

Χρήστος

του

Εμμανουήλ

(Α.Μ. 791)

6.

Γκώνιας

Κωνσταντίνος

του

Λουκά

(Α.Μ. 792)

7.

Ντούνης

Αθανάσιος

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 796)

8.

Σεφεριάδης

Γεώργιος

του

Χαράλαμπου

(Α.Μ. 798)

9.

Πραβίτας

Φώτιος

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 800)

10.

Σπανός

Νικόλαος

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 804)

11.

Μοίρας

Παναγιώτης

του

Γεωργίου

(Α.Μ. 806)

12.

Αϊβαλιώτης

Χαράλαμπος

του

Βασιλείου

(Α.Μ. 807)

13.

Καλογείτων

Σταμάτιος

του

Παναγιώτη

(Α.Μ. 808)

14.

Αργυρίου

Ιωάννης

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 810)

15.

Λεοντάρας

Κωνσταντίνος

του

Παρασκευά

(Α.Μ. 812)

16.

Μαργωμένος

Εμμανουήλ

του

Γεωργίου

(Α.Μ. 815)

 

- Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:

 

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

 

 

Κατωπόδης

Αναστάσιος

του

Ευαγγέλου

(Α.Μ.Ε. 60)

 

 

2. Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε:

 

α) την απονομή του βαθμού του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εν αποστρατεία στον Αντιναύαρχο – Επίτιμο αρχαιότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Χονδρονάσιο Αθανάσιο του Αποστόλου (Α.Μ. 729), ο οποίος είχε αποστρατευθεί κατόπιν της αριθ. 3ης Απόφασης της 1ης Συνεδρίασης της 16-02-2016 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.).

 

β) την απονομή του βαθμού του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εν αποστρατεία στον Αντιναύαρχο – Επίτιμο νεότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Πατρινό Νικόλαο του Ανδρέα (Α.Μ. 743), ο οποίος είχε αποστρατευθεί κατόπιν της αριθ. 3ης Απόφασης της 1ης Συνεδρίασης της 16-02-2016 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.).

 

γ) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Διευθυντή Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Καραγεωργόπουλου Ιωάννη του Δημητρίου (Α.Μ. 778), ο οποίος πρόκειται να προαχθεί για τριάντα (30) ημέρες, στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί, κατόπιν εγγραφής του στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

 

3. Εν συνεχεία, συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2016, υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση των κενών θέσεων του αρχαιότερου και του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και Υποναυάρχων.

 

4. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε:

α) για την πλήρωση της κενής θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Κλιάρη Θεόδωρο του Ευσταθίου (Α.Μ. 758), ο οποίος πρόκειται να προαχθεί στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

β) για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Μπαρκάτσα Γεώργιο του Αναστασίου (Α.Μ. 773), ο οποίος πρόκειται να προαχθεί στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

γ) για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τους κάτωθι Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

 

1.

Βιδάλη

Αντώνιο

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 783)

2.

Παρασκευά

Παναγιώτη

του

Θεοδώρου

(Α.Μ. 790)

3.

Ζαφειρίου

Χρήστο

του

Εμμανουήλ

(Α.Μ. 791)

4.

Ντούνη

Αθανάσιο

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 796)

5.

Σεφεριάδη

Γεώργιο

του

Χαράλαμπου

(Α.Μ. 798)

6.

Μοίρα

Παναγιώτη

του

Γεωργίου

(Α.Μ. 806)

 

οι οποίοι πρόκειται να προαχθούν στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

5. Οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

 

1.

Πάππος

Αντώνιος

του

Αναστασίου

(Α.Μ. 782)

2.

Ιωαννίδης-Μάρκου

Ιωάννης

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 788)

3.

Γκώνιας

Κωνσταντίνος

του

Λουκά

(Α.Μ. 792)

4.

Πραβίτας

Φώτιος

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 800)

5.

Σπανός

Νικόλαος

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 804)

 

πρόκειται να προαχθούν στον βαθμό του εν ενεργεία Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν, λόγω επιλογής νεοτέρων τους ως Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL