Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων

Η Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, σχεδίαση, συντονισμό και παρακολούθηση της άσκησης των καθηκόντων αστυνόμευσης, τροχονομίας και τάξης από τις Λιμενικές Αρχές και την έκδοση Κανονισμών Λιμένων και λοιπών κανονιστικών πράξεων.

Η Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

   α) Τμήμα 1ο - Αστυνόμευσης και Τάξης

   β) Τμήμα 2ο - Τροχαίας και Αγορανομίας

   γ) Τμήμα 3ο - Θαλάσσιων Δραστηριοτήτων Αναψυχής και Τουρισμού

   δ) Τμήμα 4ο - Οργάνωσης Νομοθεσίας και Κανονισμών Λιμένων

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL