Σχετικά με την αριθ. 2901.1/50271/10-06-2016 Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/Π-Μ και στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου

Σχετικά με την αριθ. 2901.1/50271/10-06-2016 Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/Π-Μ και στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου σημειώνεται ότι:
 
Δημοσιεύτηκε στις 10/06/2016 προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/Π-Μ και στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου. Οι προκηρυσσόμενες ειδικότητες έγιναν με γνώμονα:
 
α) την εκπλήρωση του χρόνιου και δίκαιου αιτήματος της εκπαιδευτικής και σπουδαστικής κοινότητας του ΚΕΣΕΝ/Π-Μ και της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου, καθώς και των αρμόδιων φορέων, για στελέχωση του ΚΕΣΕΝ/Π-Μ, ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου με “ναυτοδασκάλους” δηλαδή Πλοιάρχους Α' ΕΝ, Μηχανικούς Α' ΕΝ και Ναυκλήρους και
 
β) το γεγονός ότι οι τελευταίες προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στις προαναφερόμενες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ και ΣΠΜ) έγιναν το καλοκαίρι-φθινόπωρο του έτους 2009!
 
1. Με την ως άνω Προκήρυξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκηρύσσεται η πλήρωση, με επιλογή, τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού ναυτικών μαθημάτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Π-Μ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ), ως ακολούθως:
 
(α) Μία (01) θέση Βοηθού Διευθυντή Σπουδών, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν (κατηγορία ΒΙ/2 ) στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων  
 
(β) Μία (01) θέση Καθηγητή – Εκπαιδευτή, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν (κατηγορία ΒΙΙ/1 ) στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων 
       
 (γ) Μία (01) θέση Καθηγητή – Εκπαιδευτή , ειδικότητας Μηχανικού Α΄τάξης Ε.Ν (κατηγορία ΒΙΙ/1 ) στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών
 
 (δ) Μία (01) θέση ναυκλήρου (κατηγορία ΒΙΙ/8 ) στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ /Ασπροπύργου
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την 27/06/2016, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ) στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 
3. Για κάθε λεπτομέρεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (ΑΔΑ: Ψ7ΚΣ4653ΠΩ-Δ3Θ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.yen.gr, όπου ευρίσκεται αναρτημένο πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης μετά των παραρτημάτων αυτής.
Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς, γραφείο 109, 1ος όροφος) και στα τηλέφωνα 2131374370-71, 2131371585-86. 
 
 
                                                             
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL