Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων του Υπουργείου Ναυτιλίας
& Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη των αναγκών του
εκπαιδευτικού έτους 2016- 2017 ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων,
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του π.δ. 63/1974, της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1943/1991,
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α), σε συνδυασμό με το 1ο
εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.
2190/1994 και με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 2901.02/ 42286 / 2016/ 19-5-2016 έγκριση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ
1Ο .


-Μέχρι εννέα (09) Πλοίαρχοι Α΄ τάξης Ε.Ν.
-Ένα (01) Μαθηματικό ή Φυσικό με μεταπτυχιακό στη Μετεωρολογία.
-Έναν (01) Ιατρό για το ειδικό τμήμα Ιατρικής Μέριμνας.
-Έναν (01) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με προϋπηρεσία ενός (01) έτους σε προσομοιωτές BRM
-και ECDIS για τα ειδικά τμήματα SHIP HANDLING SIMULATOR BRM-BMS,ECDIS .
-Έναν (01) Πτυχιούχο ΤΕΙ Πληροφορικής, με προϋπηρεσία ενός (01) έτους σε προσομοιωτές
-BRM και ECDIS για τα ειδικά τμήματα SHIP HANDLING SIMULATOR BRM- BMS, ECDIS,ARPA.
-Έναν (01)Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχ/κο ΑΕΙ και ελλείψει υποψηφίων πτυχιούχο ΤΕΙ .

Κατηγορία:


Wildcard SSL