Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ανακοινώνεται ότι στις 05/07/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. θα γίνει κλήρωση για την ανάδειξη μελών α) της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού και β) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο της αριθ. 01/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «Μελέτη για την αναβάθμιση του συστήματος της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης», της Ενταγμένης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001209 (ΣΑΕ389/1) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΣΛΚ4653ΠΩ-8ΣΞ),
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» και τη με αρ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 (ΦΕΚ Β΄ 449/24-2-2016) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».

Η κλήρωση θα λάβει χώρα στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Πύλες Ε1-2, Λιμένος Πειραιά) από τη Μονάδα Γ΄ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL