Φοίτηση Ελλήνων πολιτών σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες από Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φοίτηση Ελλήνων πολιτών σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες από Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου για θέματα σχετικά με την εκπαίδευση και πιστοποίηση των Ελλήνων ναυτικών, Διεύθυνση Εκπαίδευσης των Ναυτικών, σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων, ενημερώνει πως για να λάβει κάποιος Ελληνικό αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (α.ν.ι) θα πρέπει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να έχει εκπαιδευτεί και αποφοιτήσει μέσω του Ελληνικού συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει τις δέκα (10) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
2. Επιπρόσθετα, γνωρίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ 216/2007 (ΦΕΚ 242 Α) περί προσαρμογής του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών», για τα πιστοποιητικά αυτά η χώρα μας εκδίδει πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements).
3. Τέλος, γνωρίζεται ότι για τα θέματα Ναυτικής Εκπαίδευσης στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η έγκριση των προγραμμάτων σπουδών, αρμόδιος φορέας είναι αποκλειστικά το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL