Εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση και προετοιμασία πρότασης έργου σχετικά με την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων κατά μήκος του άξονα Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Orient/East Med» στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη – CEF» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΑΕ689/1).

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» και τη με αρ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 (ΦΕΚ Β΄ 449/24-2-2016) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».
 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL