Διεύθυνση Ελέγχου Πλοίων

Η Διεύθυνση Ελέγχου Πλοίων είναι αρμόδια για τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο:

α) σε ελληνικούς λιμένες, των πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας και των πληρωμάτων τους (port and flag state control), καθώς και των υπό ελληνική σημαία πλοίων και των πληρωμάτων τους σε λιμένες της αλλοδαπής όπου λειτουργούν Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων (flag state), προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα νομοθεσία για την αξιοπλοϊα, ασφάλεια ναυσιπλοϊας (safety), προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, ασφάλεια (security) αυτών και των διαχειριστριών εταιρειών τους, ασφαλή διαχείριση, καθώς και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών που αφορούν θέματα ναυτικής εργασίας και κυρίως αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, νόμιμης σύνθεσης πλοίων, συνθηκών και όρων εργασίας.

β) των υπόχρεων ελληνικών λιμενικών εγκαταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης ναυτικής ασφάλειας (security).

Η Διεύθυνση Ελέγχου Πλοίων διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:

   α) Τμήμα 1ο - Συντονισμού και Υποστήριξης

   β) Τμήμα 2ο - Κατασκευής, Εξοπλισμού, Εφοδίων και Φορτίων Πλοίων

   γ) Τμήμα 3ο - Ελέγχου Ασφαλούς Διαχείρισης - Ναυτικής Ασφάλειας και Προσωπικού Πλοίων

   δ) Τμήμα 4ο - Ελέγχου Κράτους Λιμένα - Διεθνούς Συνεργασίας

Κατηγορία:


Wildcard SSL