Απόφαση 2ης Ματαίωσης και Επανάληψης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

ΘΕΜΑ : «2ηΜαταίωση και ΕπανάληψηΣυνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης / Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΠΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων  #59.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕ

Αποδεχόμενος το από 30-03-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών (σχετ. 15):

(α) τη ματαίωση της Αριθ. Πρωτ.: 2833.6-3/19801/2017/15-03-2017 Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Γ΄, με θέμα : ¨Ματαίωση και Επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης /Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.), προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ #59.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)¨ σχετικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετ. (15) Πρακτικό,

(β) την δεύτερη επανάληψη  με τροποποίηση  των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, και

Προκηρύσσει

Συνοπτικό  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ #59.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα­ρούσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Ημ/νία:   11– 04– 2017, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 10:00.

Τόπος διενέργειας: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

 3οςόροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

 

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL