Διακήρυξη 04/2017

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα: το υψηλότερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα της παράδοσης του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή του αρμόδιου Υπουργείου, ανά νομό και δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr για την «Προμήθεια Καυσίμων για το Β’ εξάμηνο του έτους 2017:Eίδος (Α):Πετρέλαιο Κίνησης και Αμόλυβδη Βενζίνη Λιμενικών Αρχών, προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ #300.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται),ο οποίος επιμερίζεται σε διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ #285.000,00€# καθαρή αξία και δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ #15.000,00€# ΦΠΑ, Eίδος (Β):Πετρέλαιο Κίνησης και Αμόλυβδη Βενζίνη Πλοηγικών Σταθμών, προϋπολογισμού τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #463.500,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),καιΕίδος (Γ): Πετρέλαιο Θέρμανσης Σχολών Εμπορικού Ναυτικού προϋπολογισμού εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ #169.600,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ο οποίος επιμερίζεται σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ #137.110,00€# καθαρή αξία και τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ #32.490,00€# ΦΠΑ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εννιακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εκατό ευρώ #933.100,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται) για τις ανάγκες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι πιστώσεις για το είδος Α’, ήτοι την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) των Λιμενικών Αρχών θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό εξόδων του φορέα ΚΑΕ 41/140/1511 οικ. έτους 2017, για το είδος Β΄, ήτοι την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) Πλοηγικών Σταθμών θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας έτους 2017 ΚΑΕ 1611γ, 1611στ, 1611β, 1611θ, 1611δ, 1611μ, 1611η, 1611ι, 1611λ, 1611ζ, 1611κ και 1611ε και για το είδος Γ΄, ήτοι την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Σχολών Εμπορικού Ναυτικού θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 1611 του προϋπολογισμού Παγίας Προκαταβολής Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, που τηρείται σε έκαστη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05-05-2017 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-05-2017 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213–1374653 / 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ664.51 KB
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ 64354653ΠΩ-Δ97518.01 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL