Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 20-06-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες κληρώσεις για τη συγκρότηση των κάτωθι Επιτροπών έτους 2017 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

α) Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων των άρθρων 117 και 118 του Ν.4412/2016.

β) Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων και Προσφυγών του Ν.3886/2010 και του Ν.4412/2016.

γ) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και παραλαβής Συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών, αξίας άνω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

δ) Επιτροπή Παρακολοφθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, αξίας από 2.500 ευρώ έως 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL