Ανάπτυξη του ΕΣΟΘΕ / Development of NIMSS

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης κλειστού διαγωνισμού διεθνούς συμμετοχής

3η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

2η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Διακήρυξη υπ' αριθμ. 04/2020 κλειστού διεθνούς διαγωνισμού

Προκαταρκτική Προκήρυξη για την «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας    Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)»

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Παράταση διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάπτυξη του ΕΣΟΘΕ

Κατηγορία:


Wildcard SSL