Σχέδιο ΠΔ για τον ανεφοδιασμό των πλοίων με LNG

Π.Δ. XX/2017 ΦΕΚ Α' XXX : Θέση σε εφαρμογή Κανονισμού για τον ασφαλή ανεφοδιασμό των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α. της παραγράφου 1 του άρθρου 2, της παραγράφου 2 του άρθρου 36 και της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν.δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου" (Α' 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β. του ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ…και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222).
γ.   του Π.Δ. 103/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου”(Α΄170).

  δ.   του  άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»   [το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98)].

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

3. Την υπ’ αριθμ. ......./2017 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:»

 
Άρθρο μόνο.
Τίθεται σε εφαρμογή ο "Κανονισμός για τον ασφαλή ανεφοδιασμό των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο" που παρατίθεται παρακάτω.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Για τον ασφαλή ανεφοδιασμό των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο.

Άρθρο 1- Σκοπός
Ο καθορισμός κανονιστικών διατάξεων για τον ασφαλή ανεφοδιασμό των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο είτε από πλοίο ανεφοδιασμού, είτε από βυτιοφόρο όχημα, είτε από εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού.

Άρθρο 2 – Oρισμοί
Κατά την εφαρμογή του παρόντος νοείται:
1. Αέριο: ένα ρευστό που έχει πίεση ατμών που υπερβαίνει τα 0.28 MPa σε θερμοκρασία 37.8°C.
2. Ανεφοδιασμός πλοίου με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο: Ο εφοδιασμός πλοίου με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο που προορίζεται για τις λειτουργικές του ανάγκες.
3. Ασφαλής ζώνη (safety zone): είναι η περιοχή γύρω από τα σημεία παράδοσης και παραλαβής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην οποία είναι εξασφαλισμένος ο έλεγχος των πηγών ανάφλεξης και διασφαλίζεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένο/απαραίτητο προσωπικό, για τον ανεφοδιασμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, έχει πρόσβαση.
4. Βυτιοφόρο όχημα: όχημα που είναι σχεδιασμένο και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και διάθεση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.
5. Εγκατάσταση ανεφοδιασμού: σταθερή ευρισκόμενη στην ξηρά ή πλωτή σε σταθερή παραμονή ή υπεράκτια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για τον ανεφοδιασμό πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο.   
6. Επιβατηγό πλοίο: κάθε πλοίο το οποίο μεταφέρει άνω των δώδεκα επιβατών.
7. Επιβάτης: κάθε άτομο εκτός του Πλοιάρχου και των μελών του πληρώματος ή άλλων ατόμων που απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο σε ένα πλοίο και εκτός παιδιού ηλικίας μικρότερης του ενός έτους.
8. Ζώνη ασφαλείας (security zone): είναι η ευρύτερη περιοχή γύρω από την ασφαλή ζώνη εντός της οποίας θα πρέπει να παρακολουθείται η ναυτιλιακή κίνηση και όλες οι δραστηριότητες ή ενέργειες που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τη διαδικασία ανεφοδιασμού.
9. Περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Είναι οποιοδήποτε συμβάν το οποίο επηρεάζει άμεσα τη διαδικασία ανεφοδιασμού ή σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί  μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ή του Φυσικού Αερίου.
10. Πλοίο: το οριζόμενο στο άρθρο 3 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α'), Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ως ισχύει.
11. Πλοίο ανεφοδιασμού: το πλοίο που έχει ως κύριο σκοπό τον ανεφοδιασμό πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο.
12. Σημείο παράδοσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου: Το τελικό επιστόμιο του δικτύου παροχής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου του πλοίου ανεφοδιασμού, του βυτιοφόρου οχήματος, ή της εγκατάστασης ανεφοδιασμού.
13. Σημείο παραλαβής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου: Το επιστόμιο λήψης του δικτύου ανεφοδιασμού με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο του πλοίου.
14. Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, εφεξής «ΥΦΑ»: Το συμπυκνωμένο σε υγρή μορφή, σχεδόν σε ατμοσφαιρική πίεση και σε θερμοκρασία περίπου −162 °C, Φυσικό Αέριο.
15. Υπεύθυνος παράδοσης ΥΦΑ: Ανάλογα με τον τρόπο ανεφοδιασμού, κατά περίπτωση, ο Πλοίαρχος ή το εντεταλμένο από αυτόν πρόσωπο του πλοίου ανεφοδιασμού, το εντεταλμένο πρόσωπο της εγκατάστασης ανεφοδιασμού, ή ο οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος.
16. Υπεύθυνος παραλαβής ΥΦΑ: ο Πλοίαρχος ή το εντεταλμένο από αυτόν μέλος του πληρώματος του πλοίου που παραλαμβάνει ΥΦΑ.
17. Φυσικό Αέριο (ΦΑ): ένα μίγμα υδρογονανθράκων που κυρίως περιλαμβάνει μεθάνιο και χρησιμοποιείται ως καύσιμο.
18. ΕΕΔΙΚΕΠ ΥΦΑ : Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνου Εφοδιασμού Πλοίου με ΥΦΑ.


Άρθρο 3 - Εφαρμογή
1. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται επί ανεφοδιασμού με ΥΦΑ πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας που πραγματοποιείται μέσα στα ελληνικά λιμάνια και χωρικά ύδατα ή υπεράκτια ύδατα, από εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού, πλοία ανεφοδιασμού και βυτιοφόρα οχήματα, ανεξάρτητα και επιπροσθέτως των σχετικών εφαρμοστέων διατάξεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και κανονισμούς, από την ενωσιακή νομοθεσία καθώς και από σχετικά διεθνή πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο παράρτημα “Α”.
2. Οι απαιτήσεις του Κανονισμού που αναφέρονται σε θέματα εξοπλισμού, προετοιμασίας και λειτουργικών διαδικασιών των πλοίων, πρέπει να πληρούνται και στα ελληνικά πλοία που ανεφοδιάζονται με ΥΦΑ σε λιμένες του εξωτερικού ανεξάρτητα από τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που προβλέπονται στα λιμάνια αυτά.
3. Αρμόδιες για τον έλεγχο τήρησης του Κανονισμού αυτού είναι οι Λιμενικές Αρχές οι οποίες διενεργούν για το σκοπό αυτό ελέγχους στα πλοία που ανεφοδιάζονται με ΥΦΑ στην περιοχή δικαιοδοσίας τους καθώς και οι Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων για πλοία Ελληνικής σημαίας που καταπλέουν στο λιμένα τους.
4. Οι Λιμενικές Αρχές σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης, δύνανται να καθορίζουν με αποφάσεις τους τις τυχόν πρόσθετες λεπτομέρειες και περιορισμούς που συνδέονται με τη διενέργεια ανεφοδιασμού με ΥΦΑ, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ειδικότερες τοπικές συνθήκες.


Άρθρο 4: Συστήματα ασφάλειας
1. Κατά τις εργασίες ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ σε σημεία που μπορεί να εμφανιστεί διαρροή του ΥΦΑ ή επαφή του δικτύου σωληνώσεων, το οποίο έχει ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία, με την μεταλλική κατασκευή του πλοίου πρέπει να παρέχεται κρυογενής προστασία μέσω ενεργητικών ή παθητικών προστατευτικών συστημάτων όπως σύστημα ψεκασμού ύδατος, δοχεία συλλογής διαρροών, μονωτικές κουβέρτες, ή άλλο ισοδύναμο, σύμφωνα με το ΕΕΔΙΚΕΠ.
2. Κατά τις εργασίες ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη πηγών ανάφλεξης από στατικό ηλεκτρισμό ή γαλβανικά ρεύματα.  Πρέπει να παρέχεται μονωτική φλάντζα, σε κάθε εξοπλισμό ή αντλία του συστήματος μεταφοράς, μεταξύ των σωληνώσεων του υπό ανεφοδιασμό  πλοίου και των σωληνώσεων ανεφοδιασμού. Αυτή η φλάντζα εμποδίζει τη ροή του γαλβανικού ρεύματος μεταξύ του πλοίου παραλαβής και της εγκατάστασης ανεφοδιασμού, του βυτιοφόρου οχήματος ή του πλοίου ανεφοδιασμού. Σε περίπτωση ανεφοδιασμού από βυτιοφόρο, το όχημα θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα γειωμένο σημείο της αποβάθρας για να αποτραπεί η συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού.
3. Κατά τις εργασίες ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ είναι υποχρεωτική η εφαρμογή και χρήση συστημάτων έκτακτης ανάγκης που σκοπό έχουν να περιορίσουν τυχόν διαρροή ΥΦΑ και να αποτρέψουν ανεξέλεγκτη κλιμάκωση κατάστασης κινδύνου. Τα συστήματα αυτά περιγράφονται ως κάτωθι:
3.1 Σύστημα διακοπής τροφοδότησης: Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ενός συστήματος έκτακτης ανάγκης για την άμεση και ασφαλή διακοπή της αντλίας τροφοδότησης του ΥΦΑ και το χειρισμό όλων των επιστομίων διακοπής εκτάκτου ανάγκης. Το σύστημα εκτάκτου ανάγκης πρέπει να είναι κατάλληλο για το μέγεθος και τον τύπο της εγκατάστασης και θα ενεργοποιείται κατ’ ελάχιστο στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) σε περίπτωση πυρκαγιάς,
β) σε περίπτωση διακοπής της παροχής,
γ) σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας,
δ) σε περίπτωση που υπάρξει υπερπλήρωση της δεξαμενής καυσίμου,
ε) σε περίπτωση μη αναμενόμενου επίπεδου πίεσης στο δίκτυο ανεφοδιασμού,
στ) σε περίπτωση απρόσμενης σχετικής μετατόπισης μεταξύ του πλοίου που ανεφοδιάζεται και του πλοίου ανεφοδιασμού ή του προβλήτα ή απότομης κίνησης του σωλήνα ανεφοδιασμού.
Το σύστημα θα έχει χειροκίνητο τρόπο ενεργοποίησης τόσο από το πλοίο παραλαβής όσο και από το πλοίο ανεφοδιασμού, την εγκατάσταση ανεφοδιασμού ή το βυτιοφόρο όχημα.
Οι εμπλεκόμενοι χειριστές πρέπει να ανατρέχουν στις οδηγίες του συστήματος διακοπής παροχής καυσίμου εκτάκτου ανάγκης οι οποίες πρέπει να είναι διαθέσιμες επί του πλοίου.
3.2. Σύστημα άμεσης απελευθέρωσης: το δίκτυο ανεφοδιασμού πρέπει να συνδέεται στο σημείο παραλαβής του πλοίου κατά τρόπο που να επιτρέπει την άμεση αποσύνδεση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέσω κατάλληλου συστήματος άμεσης απελευθέρωσης, το οποίο να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διαφεύγει κατά την αποσύνδεση πολύ μικρή ποσότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να προκληθεί ζημιά λόγω σχετικής μετατόπισης του πλοίου ή κίνησης του βυτιοφόρου οχήματος.
Η αποσύνδεση θα μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει πριν την απελευθέρωση του συστήματος να έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα διακοπής τροφοδότησης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανεφοδιασμού, το προσωπικό δεν πρέπει να βρίσκεται πλησίον του συστήματος άμεσης απελευθέρωσης, ώστε σε περίπτωση ενεργοποίησής του, η εκτίναξη του συνδέσμου να μην προκαλέσει τραυματισμό του.

Άρθρο 5: Πυρασφάλεια
1. Οι εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού, τα πλοία ανεφοδιασμού, τα βυτιοφόρα οχήματα και τα πλοία που ανεφοδιάζονται φέρουν τον εξοπλισμό που προβλέπεται για την κατηγορία τους από την κείμενη νομοθεσία.  Ο εξοπλισμός και τα μέσα καταπολέμησης πυρκαγιάς των πλοίων συμπεριλαμβανομένων και της κύριας αντλίας πυρκαγιάς και αυτών της εκτάκτου ανάγκης,  πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι διαθέσιμα για άμεση χρήση ανά πάσα στιγμή.
2. Ειδικότερα για τα πλοία που ανεφοδιάζουν ή ανεφοδιάζονται με ΥΦΑ, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Τουλάχιστον δύο φορητοί πυροσβεστήρες κόνεως έξι (06) κιλών έκαστος εγκεκριμένου τύπου με επαρκή γόμωση πρέπει να τοποθετούνται πλησίον πρώραθεν και πρύμηθεν των λήψεων ανεφοδιασμού και σε ασφαλή απόσταση για άμεση χρήση.
β) Καθ’ όλη τη διάρκεια του ανεφοδιασμού πλησίον των λήψεων πρέπει να υπάρχει συνεχής παροχή ύδατος στο κατάστρωμα. Το νερό δύναται να χρησιμοποιηθεί είτε ως μέσο προστασίας επιφανειών του πλοίου σε περίπτωση διαρροής ΥΦΑ σε υγρή μορφή είτε για να απομακρύνει το νέφος των διαφυγόντων αερίων από πηγές ανάφλεξης.  Απαγορεύεται η χρήση νερού ως μέσο κατάσβεσης πυρκαγιάς.
3. Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για την παραμονή στο πλοίο καθ’ όλη τη διάρκεια του ανεφοδιασμού, ικανού αριθμού πληρώματος ώστε να διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς θα αντιμετωπισθεί αυτή αποτελεσματικά. Επίσης πρέπει να υπάρχει συνεχής και κατάλληλη επιφυλακή πυρκαγιάς στο κατάστρωμα και στο μηχανοστάσιο κατά την διάρκεια του ανεφοδιασμού.
4. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε θερμή εργασία, ή εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα καθώς και το κάπνισμα σε όλους του ανοιχτούς χώρους του πλοίου και στην ασφαλή ζώνη κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού. Προειδοποιητικές εμφανείς επιγραφές  «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ – NO SMOKING»  με αντίστοιχο εικονίδιο πρέπει να αναρτώνται σε όλους τους παραπάνω χώρους.

Άρθρο 6: Χρόνος διενέργειας ανεφοδιασμού με ΥΦΑ
Ο ανεφοδιασμός πλοίων με ΥΦΑ επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου υπό τον όρο ότι υπάρχει επαρκής και ασφαλής φωτισμός στην ασφαλή ζώνη καθώς και στη ζώνη ασφαλείας.
Σε περίπτωση μετάβασης σε κατάσταση φωτισμού ανάγκης ο ανεφοδιασμός πρέπει να διακόπτεται. Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών σε οποιαδήποτε  εγκατάσταση φωτισμού εντός της ασφαλούς ζώνης κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού.

Άρθρο 7: Προετοιμασία ανεφοδιασμού πλοίου με ΥΦΑ
Πριν από την έναρξη του ανεφοδιασμού πλοίου με ΥΦΑ οι υπεύθυνοι παράδοσης και παραλαβής ΥΦΑ πρέπει:
α) να διενεργήσουν αξιολόγηση της συμβατότητας μεταξύ των συστημάτων ή και του εξοπλισμού του πλοίου που ανεφοδιάζεται και των συστημάτων ή και του εξοπλισμού του πλοίου ανεφοδιασμού, του βυτιοφόρου οχήματος ή της εγκατάστασης ανεφοδιασμού,
β) να διασφαλίσουν την τήρηση των σχετικών με την ασφάλεια απαιτήσεων από την έναρξη ως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανεφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας αδρανοποίησης και ψύξης του δικτύου και των δεξαμενών αποθήκευσης του πλοίου. Επίσης να διασφαλίσουν την ύπαρξη επαρκούς κρυογενούς προστασίας στο πλοίο που ανεφοδιάζεται και στο πλοίο ανεφοδιασμού,
γ) να διασφαλίσουν ότι έχει ενημερωθεί εγγράφως η αρμόδια λιμενική αρχή, όσον αφορά στο χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο και την προς παράδοση ποσότητα ΥΦΑ  στο ανεφοδιαζόμενο  πλοίο, τουλάχιστον έξι ώρες προ της έναρξης του ανεφοδιασμού γνωστοποιώντας, τόσο τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των υπευθύνων παράδοσης ΥΦΑ, τα οποία πρέπει να τηρούνται και σε σχετικό μητρώο από τη λιμενική αρχή, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας διενεργείται ο ανεφοδιασμός, όσο και τα στοιχεία του ανεφοδιαζόμενου πλοίου, του πλοιάρχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου από τον πλοίαρχο αξιωματικού ως υπεύθυνο παραλαβής ΥΦΑ.
δ) να διασφαλίσουν την ορθή και πλήρη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων ελέγχου που θα παρέχονται από τη λιμενική εγκατάσταση ή/και από τον προμηθευτή ΥΦΑ,
ε) να διασφαλίσουν σε συνεργασία με τον πλοίαρχο ότι το πλοίο έχει προσεγγίσει και προσδέσει κατάλληλα και ότι υφίστανται προστατευτικά μέσα αποφυγής πρόσκρουσης, λαμβανομένων υπόψη του ανέμου, των θαλάσσιων ρευμάτων, του κυματισμού, της μεταβολής βυθισμάτων και διαγωγής του πλοίου και του πλοίου ανεφοδιασμού και της επίδρασης από την κίνηση παραπλέοντος πλοίου. Η πρόσδεση πρέπει να είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση ανάγκης να εξασφαλίζεται η άμεση απομάκρυνση του πλοίου. Εφόσον επιβάλλεται από τοπικές ή ειδικές συνθήκες ή προβλέπεται από Κανονισμό Λιμένα, πρέπει να διατίθεται ρυμουλκό ικανό να απομακρύνει το πλοίο που παραλαμβάνει ΥΦΑ.
στ) να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και άμεση επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών πριν την έναρξη της διαδικασίας με δύο τουλάχιστον αξιόπιστους και ανεξάρτητους τρόπους. Η γλώσσα εργασίας θα είναι κοινή και προσυμφωνημένη,
ζ) να είναι ενήμεροι για τις καιρικές συνθήκες και να εξασφαλίσουν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του ανεφοδιασμού θα παραμένουν κατάλληλες για τη λειτουργία του συστήματος ανεφοδιασμού και την ασφαλή πρόσδεση του πλοίου,
η) να προσδιορίσουν τα όρια της ασφαλούς ζώνης (safety zone) και της ζώνης ασφαλείας (security zone) και να επιβεβαιώσουν ότι αυτές επιτηρούνται ικανοποιητικά,
θ) να διασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία του δικτύου ανεφοδιασμού, την υποβολή σε δοκιμές, τη βαθμονόμηση και συντήρηση του εξοπλισμού,
ι) να διασφαλίσουν ότι το  σύστημα διακοπής τροφοδότησης έχει δοκιμαστεί και είναι έτοιμο για λειτουργία,
ια) να διασφαλίσουν ότι το  σύστημα άμεσης απελευθέρωσης έχει δοκιμαστεί και είναι έτοιμο για λειτουργία,
ιβ) να διασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός καταπολέμησης πυρκαγιάς είναι έτοιμος για άμεση χρήση ανά πάσα στιγμή,
ιγ) να συμφωνήσουν στο ρυθμό της παροχής ανεφοδιασμού και στη διαχείριση των διαφυγόντων αερίων,
ιδ) να διαθέτουν ενημερωμένο κατάλογο εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης,
ιε) να διασφαλίσουν ότι το εμπλεκόμενο προσωπικό φέρει τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας,

Άρθρο 8: Διενέργεια ανεφοδιασμού πλοίου με ΥΦΑ
Κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού πλοίου με ΥΦΑ, πρέπει να εξασφαλίζεται:
α) συνεχής επίβλεψη της διαδικασίας ανεφοδιασμού από προσωπικό με μέριμνα των υπεύθυνων παράδοσης και παραλαβής ΥΦΑ,
β) συνεχής επικοινωνία με κάθε πρόσφορο μέσο και σε κοινά κατανοητή γλώσσα εργασίας, μεταξύ των υπευθύνων παράδοσης και παραλαβής ΥΦΑ,
γ) συνεχής εποπτεία της ασφαλούς ζώνης και της ζώνης ασφαλείας και έλεγχος πρόσβασης σε αυτές,
δ) συνεχής επιτήρηση των μέσων πρόσδεσης του πλοίου,
ε) συνεχής παρακολούθηση των δεξαμενών ΥΦΑ που πληρούνται και των ενδείξεων πίεσης, θερμοκρασίας και στάθμης πλήρωσης,
στ) συνεχής οπτικός έλεγχος του δικτύου ανεφοδιασμού προς διαπίστωση της στεγανότητάς του,
ζ) συνεχής παρακολούθηση του ρυθμού παροχής ΥΦΑ,
η) η ανάρτηση στον ιστό του πλοίου ερυθράς σημαίας την ημέρα και ερυθρού φανού τη νύκτα,
θ) η απαγόρευση ταυτόχρονης φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικινδύνων φορτίων στο πλοίο,
ι) η απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα εντός της ασφαλούς ζώνης.

Άρθρο 9: Ολοκλήρωση ανεφοδιασμού πλοίου με ΥΦΑ
Μετά την ολοκλήρωση του ανεφοδιασμού και πριν την αποσύνδεση του σωλήνα ανεφοδιασμού από το επιστόμιο λήψης του πλοίου πρέπει να γίνεται αποστράγγιση, καθαρισμός και αδρανοποίηση του δικτύου μεταφοράς από το παραμένον ΥΦΑ με χρήση αζώτου. Στη συνέχεια να εκτονώνεται η πίεση του δικτύου.

Άρθρο 10: Ανεφοδιασμός με ΥΦΑ επιβατηγών πλοίων
Δεν επιτρέπεται ο ανεφοδιασμός με ΥΦΑ των επιβατηγών πλοίων καθώς και των  επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων κατά τη διάρκεια επιβίβασης ή αποβίβασης επιβατών και κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση οχημάτων.

Άρθρο 11: Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνου
Με ευθύνη του υπεύθυνου παράδοσης ΥΦΑ τηρείται σε κάθε εγκατάσταση ανεφοδιασμού ή βυτιοφόρο όχημα που ανεφοδιάζει πλοίο με ΥΦΑ εγχειρίδιο εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου εφοδιασμού πλοίου με ΥΦΑ (ΕΕΔΙΚΕΠ ΥΦΑ) και βρίσκεται και στη διάθεση του υπεύθυνου παραλαβής κάθε φορά που διενεργείται εφοδιασμός πλοίου με ΥΦΑ τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκειά του. Στο ΕΕΔΙΚΕΠ ΥΦΑ περιλαμβάνεται μελέτη εκτίμησης κινδύνου καθώς και οδηγίες και διαδικασίες αντιμετώπισης τυχόν εκτάκτων ή απρόοπτων περιστατικών κατά τις εργασίες ανεφοδιασμού με ΥΦΑ που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία ή το περιβάλλον καθώς και λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες που κρίνονται απαραίτητες. Το ΕΕΔΙΚΕΠ ΥΦΑ εκπονείται και υπογράφεται από κατάλληλα προσοντούχο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,   διπλωματούχο μηχανικό. Το ΕΕΔΙΚΕΠ ΥΦΑ συντάσσεται τουλάχιστον στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.


Άρθρο 12: Κυρώσεις
Στους παραβάτες του παρόντος διατάγματος, ανεξάρτητα από την τυχόν επιβολή ποινικών ή πειθαρχικών κυρώσεων που προβλέπονται σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως ισχύει.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
1. ISO 20519, Ships and marine technology – Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels.
2. ISO 28460, Petroleum and natural gas industries - Installation and equipment for liquefied natural gas - Ship-to-shore interface and port operations
3. The Ship to Ship Transfer Guide for Petroleum, Chemicals and Liquefied Gases, first edition, 2013 (CDI, ICS, OCIMF and SIGTTO)
4. TANKER SAFETY GUIDE (LIQUIFIED GAS) (ICS)
5. REC. No 142 LNG BUNKERING GUIDELINES (IACS)
6. GAS AS MARINE FUEL SAFETY GUIDELINES-BUNKERING (SGMF)
7. IGF – CODE (IMO)
8. IGC - CODE (IMO).
9. Οι ισχύοντες Κανονισμοί επικινδύνων φορτίων.
10. Ο Γενικός και οι Ειδικοί Κανονισμοί Λιμένα .
11. MEDICAL FIRST AID GUIDE FOR USE IN ACCIDENTS INVOLVING DANGEROUS GOODS (MEAG) (IMO).
12. Mooring Equipment Guidelines, OCIMF, 2008
13. Recommendations for manifolds for refrigerated Liquefied Natural Gas Carriers (LNG), SIGTTO, 1994
14. LNG Transfer Arms and Manifold Draining, Purging and Disconnection Procedure (SIGTTO)
Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει ένα (01) μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


Αθήνα , ..................................-2017

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL