Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ανοιχτού δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας”, προϋπολογισθείσας αξίας  2.500.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ), που ανακοινώθηκε την 18/05/2017 στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 

  • «METAL SHARK BOATS»
  • «DOCKSTAVARVET» - «MARINE TECHNICAL BUREAU»
  • «NORSAFE HELLAS Α.Ε.»
  • «TRADE TECH»
  • «ARMON»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς,  ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 

  • Τεχνικός Διάλογος_ METAL SHARK BOATS
  • Τεχνικός Διάλογος_ MARINE TECHNICAL BUREAU

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL