Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για την “Προμήθεια (Αντικατάσταση) τριών (03) συστημάτων θερμικών καμερών ΠΑΘ ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.”, συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00 ευρώ € (απαλλάσσεται ΦΠΑ) που ανακοινώθηκε με την Αρ.Πρωτ.: 2834.4/21013/2017/20-03-2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

  • «ΑΡΜΑΓΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ. Μ.ΕΠΕ»  - «FLIR»
  • «THEON SENSORS SA»
  • «ALDI Ltd» - «RAFAEL ADNANCED DEFENCE SYSTEMS Ltd»
  • «VECTOR TECHNOLOGIES»
  • «ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ»
  • «INTERSO SUPPORT SERVICES Ltd» - «CONTROP PRECISION TECHNOLOGIES Ltd»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 

  • Δημόσια Διαβούλευση_ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ
  • Δημόσια Διαβούλευση_VECTOR TECHNOLOGIES
  • Δημόσια Διαβούλευση_THEON SENSORS SA

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL