Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

(α) Για τη συντήρηση υφιστάμενου δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών (CPV:35125000-6), προϋπολογισμού έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτών #6.187,60€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) ανά μήνα παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα­ρούσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.

(β) Για τη συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης μισθοδοσίας προσωπικού του ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και Μ.Π.Υ. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (CPV: 72267000-4), προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #24.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα­ρούσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά με μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού την τιμή.

 

Ημ/νία: 27-10-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30΄

Τόπος διενέργειας: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL