Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για την “Προμήθεια δέκα (10)  Περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12 μέτρων”, προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)που ανακοινώθηκε με την Αρ.Πρωτ.: 2834.4/51662/2017/12-07-2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), όπως παρατάθηκε με την Αρ. Πρωτ.:  2834.4/56559/2017/01-08-2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ  Ανακοίνωση παράτασης ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης, συμμετείχε στη διαδικασία / υπέβαλλε προτάσεις, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως εμπιστευτικές λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, ο παρακάτω οικονομικός φορέας:
 

  • TRADE TECH

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL