Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 15.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό τη συγκρότηση έκτακτης τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων, για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Παραλαβής Συμβατικών ειδών – εργασιών τακτικών διαγωνισμών & διαδικασιών διαπραγμάτευσης έτους 2017, σχετικά με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της αριθ. Τ08/2017 Σύμβασης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για την «Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση δέκα (10) κύριων μηχανών και δέκα (10) μειωτήρων-αναστροφέων για τις έκτακτες ανάγκες των πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 700.000,00 Ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL