Σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή

Σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, με την εκτέλεση τεσσάρων (04) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου με την υποχρέωση εκτέλεσης δύο (02) ελεύθερων δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου,έναντι μισθώματος πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ενός λεπτού (€ 5.368,01) για τα πλοία κατηγορίας 2, τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (€ 4.970,00) ευρώ για τα πλοία κατηγορίας 3, τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι (€ 3.976,00) ευρώ, για τα πλοία κατηγορίας 5, ανά πλήρες δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων, για το χρονικό διάστημα από 20/11/2017 μέχρι14/01/2018, κατά το οποίο το πλοίο που εξυπηρετεί τη (γ) σχετική σύμβαση θα πραγματοποιήσει την ετήσια ακινησία του προς εκτέλεση εργασιών ετήσιας επιθεώρησης και συντήρησής του, σύμφωνα με (ε) όμοιο.

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL