Παροχής διευκρινίσεων

Κατόπιν ερωτημάτων οικονομικού φορέα και σε συνέχεια της ΑριΘ. Πρωτ.:2833.1-3/ 80281 /2017/08-11-2017 Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Π.Ε.Α. (ΑΔΑ : 7ΖΤΞ4653ΠΩ-2ΕΘ, ΑΔΑΜ: 17PROC002211717) με τίτλο : «Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας,προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων Ευρώ #50.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και προβλεπόμενων τελών)», διευκρινίζεται  ότι αφορά διακηρύξεις διαγωνισμών συνοπτικών διαδικασιών (ακόμα και για αυτούς που βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι στο στάδιο πριν την κατακύρωση), στις οποίες το Τ.Ε.Υ.Δ. αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό συμμετοχής σας γνωρίζουμε  ότι, με την προσθήκη του άρθρου 79 Α΄ μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 (Α΄147) κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ. είναι δυνατή, όπως με μόνη την υπογραφή του εκπροσώπου (όπως αυτός όρίζεται στο εν λόγω άρθρο) του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/16(Α΄147) για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL