Απόφαση Ματαίωσης και επανάληψης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αποφασίζει

                Αποδεχόμενος το από 18-10-2017 Πρακτικό της Επιτροπής  Διενέργειας Διαδικασιών Συνοπτικών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων αξίας έως και 20.000€ χωρίς Φ.Π.Α(σχετ. 11) :

                (α) τη ματαίωση της Α.Π. : 2833.2-3/55215/2017/26-07-2017, σχετ. (6) Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Γ΄, με θέμα : «Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού - κάτω των ορίων του άρθρου 5 του N. 4412/16 (Α΄ 147) - για την προμήθεια έξι (06) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)», για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετ. (11) Πρακτικό,

                (β) την επανάληψη  με τροποποίηση  των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, και

Διακηρύσσει

                Συνοπτικό  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια έξι (06) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής στην οποία η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί να αξιολογήσει στοιχεία κόστους.

 

Ημ/νία :   04–12–2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

 4ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 417

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL