ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.Θ./ Α΄ Λ/Τ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ART FISH A.E
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 21-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:00, στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, ως εταιρεία εμπορίας αλιευμάτων είχε στην κατοχή της εντός ψυκτικού θαλάμου της αίθουσας δημοπράτησης, με σκοπό την εμπορία-πώληση : α) 48 κιλά ιχθύες του είδους 'mullus barbatus' (κουτουμούρα) μικρού μεγέθους, διαστάσεων 06-08 εκατοστών (κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 11 εκατοστών), β) 07 κιλά ιχθύες του είδους : 'pagelus erythrinus' (λυθρίνι) μικρού μεγέθους, διαστάσεων 11-12 εκατοστών ( κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 15 εκατοστών) και γ) 05 κιλά ιχθύες του είδους 'pagelus acarne' ( μουσμούλι) μικρού μεγέθους διαστάσεων 12-14 εκατοστών  (κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 17 εκατοστών)  όπως αυτά  ορίζονται από το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού |( ΕΚ) αριθμ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL