Απόφαση παράτασης προθεσμίας παραλαβής προσφορών

Για την παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών κτιριακών εγκαταστάσεων Υ.ΝΑ.Ν.Π. Προϋπολογισμού #74.400,00 ΕΥΡΩ# (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%), (ΑΔΑ : ΩΝΥΗ4653ΠΩ-ΞΙΦ, ΑΔΑΜ : 18PROC002530461).

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL