Παροχή Διευκρινήσεων

1. Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.1-3/8458/2018/01-02-2018 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α 3Ο με θέμα : «Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #69.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας)» (ΑΔΑ: 6Ν894653ΠΩ-Η77, ΑΔΑΜ : 18PROC002611266)διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

α) Στην παράγραφο 11  του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης, και όσον αφορά τηνΟικονομική Αξιολόγηση, η Συνολική Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) υπολογίζεται από τον τύπο :

 

                              ΣΟΠΑ

ΣΒΟΠ = 100    *     ---------

                               ΠΕ

όπου :

                                     ΠΕ= Προϋπολογισμός Έργου

                                     ΣΟΠΑ= Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου

β) Στην παράγραφο 11 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης, και όσον αφορά τον Υπολογισμό της Τελικής Βαθμολογίας, ο υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας Λ υπολογίζεται με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο :

            ΣΒΟΠ

 Λ   =     ---------

                                                                                ΣΒΤΠ

 

Ως συμφέρουσα προσφορά θα είναι εκείνη που θα έχει το μικρότερο συντελεστή Λ.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Διακήρυξη

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL