Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πολυμηχανημάτων, προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτών #53.865,60€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων)

 

Ημ/νία : 29 - 03 - 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL