Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 02/2018

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε επαναληπτικό ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και με αντικείμενο την “Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Στεγαζόμενων Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα από 01-07-2018 ή άμεσα με την υπογραφή της Σύμβασης σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω ημερομηνίας κατά την υπογραφή της, έως και την 30-06-2020”, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ #468.000,00€# (#19.500,00€# ανά μήνα) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η δαπάνη των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών θα καλυφθεί 100% από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του ΥΝΑΝΠ, οικονομικών ετών 2018, 2019και 2020, ΚΑΕ 0875.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. [Συστημικός Αριθμός: 56298(CPV: 90910000-9)]

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10-04-201και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08-05-2018 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213–1371081/213-1374653 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL