Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠΕ)

Θέμα: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης Αριθ. 1/2018 για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη για την αναμόρφωση του συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης» στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000338 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020»-Υποέργο 1 (ΣΑΕ589/1)       

      
Κατ’ εφαρμογή των περ. δ και ε της παραγράφου 11 του άρθρ. 221 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ανακοινώνεται ότι στις 24/4/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ. θα γίνει κλήρωση για την ανάδειξη τριών μελών Παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης Αριθ. 1/2018 για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη για την αναμόρφωση του συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης» στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000338 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020»-Υποέργο 1 (ΣΑΕ589/1)             
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Πύλες Ε1-2, Λιμένος Πειραιά) από την Επιτροπή διενέργειας κληρώσεων της Επ. Δομής ΕΣΠΑ.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΝΑΝΠ (website: www.hcg.gr , www.yen.gr).
 

Κατηγορία:


Wildcard SSL