Παροχή Διευκρινήσεων

1. Αναφορικά με την Α.Π. 2833.4–2/ 28923 /2018/20-04-2018 Δημοσίευση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (Δ.ΕΚ.Ν.) στο κεντρικό κτίριο του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.) για την ανανέωση του Πιστοποιητικού περί εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO9001:2015 διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Οι προσφέροντες δύνανται να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών και όχι ανά μήνα, καθότι οι απαιτούμενες επιθεωρήσεις και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού θα πραγματοποιηθούν άπαξ.
 
β) Ο χρόνος δημοσίευσης παρατείνεται κατά 6 ημέρες, ήτοι μέχρι την 03-05-2018.
 
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση.
 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL