Παροχή Διευκρινήσεων

Αναφορικά με την Α.Π.: 2833.2-3/28903/2018/20-04-2018 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Γ΄ με θέμα: «ΔιακήρυξηΣυνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού - κάτω των ορίων του άρθρου 5 του N. 4412/16 (Α΄ 147) - για την προμήθεια ενός (01) συστήματος καταγραφής φωνητικών δεδομένων και νέου κέντρου υποδοχής κλήσεων προς κάλυψη αναγκών Κ.ΕΠΙΧ./ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων Ευρώ #30.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)», διευκρινίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15-05-2018 και ώρα 10:00 ημέρα Τρίτη.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω Απόφαση.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL