Πλήρωση με επιλογή τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) και στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού/Σωστικώ

 ως εξής:
(α) Μία (01) θέση Διευθυντή Σπουδών, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν (κατηγορία ΒΙ/1 )
στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου.
 
(β ) Μία (01) θέση Διευθυντή Σπουδών, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν (κατηγορία ΒΙ/1 )
στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Μακεδονίας.
 
(γ) Μία (01) θέση Καθηγητή –Εκπαιδευτή, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν (κατηγορία
ΒΙΙ/1 ) στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων.
 
(δ) Μία (01) θέση Βοηθού- Εκπαιδευτή (ειδικότητας Ναυκλήρου Ε.Ν. κατηγορία ΒΙΙ/8 ) στη
ΔΣΕΝ/ΣΠΜ /Ασπροπύργου.
 

Κατηγορία:


Wildcard SSL