Προσκληση Σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ (ΣΚΙΑΘΟΣ) - ΚΥΚΛΑΔΕΣ (ΣΥΡΟΣ) και επιστροφή

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α΄145), όπως ισχύει, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και προς κάλυψη επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής του θέματος, ως ακολούθως: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ– ΣΠΟΡΑΔΕΣ (ΣΚΙΑΘΟΣ) – ΚΥΚΛΑΔΕΣ (ΣΥΡΟΣ) και επιστροφή , με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 18/06/2018 έως 02/09/2018 [σύνολο έντεκα (11) εβδομάδες], με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους λιμένες και επέκτασης, έναντι μισθώματος € 49.430,00 , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Κατηγορία:


Wildcard SSL