Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη νομοθετική επεξεργασία τροποποιήσεων του ν. 2881/2001 (Α΄16) όπως ισχύει

 
Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) συστήνεται Ομάδα Εργασίας η οποία έχει ως αποστολή τη νομοθετική επεξεργασία των τροποποιήσεων του ν. 2881/2001 (Α΄ 16), όπως ισχύει.
 

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL