Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Ασφαλείας σε κτίρια στέγασης Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.000,00€€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΔΙΛΙΚΥΠ στα εξής τηλέφωνα: 2131374150,2131374151 & 2131374166 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Ασφαλείας σε κτίρια στέγασης Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών» μέχρι και την 04–07–2018 και ώρα 14:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 120 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL