Ανακοίνωσης Διενέργειας Κλήρωσης

Κατ’ εφαρμογή της περ. ε της παραγράφου 11 του άρθρ. 221 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ανακοινώνεται ότι στις 4/7/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. θα γίνει κλήρωση για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Αρ. πρωτ. 55883 /ΕΥΣΣΑ 967/ 22-5-2018 Απόφασης έγκρισης 1ης τροποποίησης προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και των λοιπών Δικαιούχων του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 20142020», για το έτος 2018 (ΑΔΑ:ΨΓΧ8465ΧΙ8-Ο4Ψ) και της αριθ.23451/ΕΥΣΣΑ493 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.» (Β’ 677/3-3-2017). 
 
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Πύλες Ε1-2, Λιμένος Πειραιά) από την Επιτροπή διενέργειας κληρώσεων της Επ. Δομής ΕΣΠΑ.  Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΝΑΝΠ (website: www.hcg.gr , www.yen.gr).   
                                                                                     
                                                                                                            Η Προϊσταμένη Ε.Δ.ΕΣΠΑ 
       
 
                                                                                                                             Α. ΦΩΚΑ
 
 

Κατηγορία:


Wildcard SSL