07/2018 Διακήρυξη - Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε: Α. ηλεκτρονικό, ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής και με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού των Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού», για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ειδικότερα :
• ΕΙΔΟΣ (Α) : προσομοιωτής Γεφύρας για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• ΕΙΔΟΣ (Β) : προσομοιωτής GMDSS για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• ΕΙΔΟΣ (Γ): σύστημα προσομοίωσης πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
και Β. επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής και με αντικείμενο την «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ», ειδικότερα :
• EΙΔΟΣ (Α): Αναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γεφύρας για την ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
• ΕΙΔΟΣ (Β): Αναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γεφύρας για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ
• EΙΔΟΣ (Γ): Προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ
• EΙΔΟΣ (Δ): Εργαστήριο ηλεκτρικών μηχανών για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ
• ΕΙΔΟΣ (Ε): Εργαστήριο καυσίμων-λιπαντικών  για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ
• ΕΙΔΟΣ (ΣΤ): Εργαστήριο ψύξης - κλιματισμού για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ
συνολικής προυπολογισθείσας αξίας σύμβασης ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών ευρώ και οκτώ λεπτών του ευρώ #1.996.923,08€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων), (συνολικός Π/Υ χωρίς ΦΠΑ 1.610.421,84€ ΦΠΑ : 386.501,24€)
Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και έχει ενταχθεί στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» και  «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. [Συστημικοί Αριθμοί: 60943, 60945, 60947, 60949, 60951, 60952, 60953, 60954 και 60955 (CPV: 31710000-6, 48000000-8, FA 01-6.)]
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23-7-2018 και ώρα 09:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03-9-2018 και ώρα 15:00.
Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374606/213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL