Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

 

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την εκπαίδευση τεσσάρων (04) χειριστών ελικοπτέρων σε εξομοιωτή πτήσης (CPV: 80340000-9), συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων Ευρώ #30.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού την τιμή.

 

Ημ/νία: 15 – 10 – 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη1.63 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL