Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

 

Συνοπτικός  μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων (CPV: 22112000-8) ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019, προϋπολογισμού είκοσι επτά χιλιάδων είκοσι ενός Ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών #27.021,14€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού την τιμή [Αριθ. 113197/Ε5/12-10-2004 Κ.Υ.Α. ( Φ.Ε.Κ. Β΄ 1598/2004) & Αριθ. Φ.12/10212/Β3/29-01-2010 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 130/2010)].

 

Ημ/νία : 16 – 10 – 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318.

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL