Συμπλήρωση – αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης (ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό, ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής και με αντικείμενο την «Συμπλήρωση – αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης (ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ)», για τις ανάγκες των ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΚΡΗΤΗΣ, ειδικότερα :
• EΙΔΟΣ (Α): Προσομοιωτής Γεφύρας για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Κρήτης,
• ΕΙΔΟΣ (Β): Προσομοιωτής GMDSS για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Κρήτης,
• EΙΔΟΣ (Γ): Προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Κρήτης,
• EΙΔΟΣ (Δ): Εργαστήριο πολυμέσων για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Κρήτης,
• ΕΙΔΟΣ (Ε): Προσομοιωτής Μηχανοστασίου για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Κρήτης,
• ΕΙΔΟΣ (ΣΤ): Εργαστήριο ηλεκτρικών μηχανών για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Κρήτης,
• ΕΙΔΟΣ (Ζ): Εργαστήριο ψηφιακών συστημάτων – PLC για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Κρήτης,
• ΕΙΔΟΣ (Η): Εργαστήριο Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Κρήτης,
• ΕΙΔΟΣ (Θ): Εργαστήριο καυσίμων - λιπαντικών για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Κρήτης,
• ΕΙΔΟΣ (Θ): Εργαστήριο καυσίμων - λιπαντικών για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Κρήτης,
• ΕΙΔΟΣ (Ι): Εργαστήριο ψύξης - κλιματισμού για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Κρήτης, 
• ΕΙΔΟΣ (ΙΑ): Εργαστήριο πολυμέσων για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Κρήτης,
συνολικής προυπολογισθείσας αξίας σύμβασης δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ #2.500.00,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων), (συνολικός Π/Υ χωρίς ΦΠΑ 2.016.129,04€ ΦΠΑ : 483.870,96€)
Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020».
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. [Συστημικοί Αριθμοί: 63022, 63023, 63024, 63025, 63026, 63027, 63028, 63029, 63030, 63031 και 63035 (CPV: 31710000-6, 48000000-8, FA 01-6.)]
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08-10-2018 και ώρα 09:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19-11-2018 και ώρα 15:00.
Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374648/213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη10.83 MB
Περίληψη222.71 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL