Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

 

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την  Προμήθεια OIL ROPE MOPS για τα αντιρρυπαντικά σκάφη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ”προϋπολογισμού60.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ), που ανακοινώθηκε με την Αρ.Πρωτ.: 2834.4/21094/2018/19-03-2018 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις εμπρόθεσμα οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 

  • «ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΒΕΕ»
  • «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε»

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι κάτωθι προτάσεις/παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

Παρατηρήσεις επί των τεχνικών χαρακτηριστικών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:

Για να δύναται να δοθούν «Οδηγίες τοποθέτησης σε ένα συγκεκριμένοVessel Skimmer» θα πρέπει να δοθεί προς όλους τους συμμετέχοντες το πλήρες σχέδιο/φωτογραφίες του εν λόγω συστήματος Skimmer που είναι εγκατεστημένο στα αντιρρυπαντικά σκάφη τύπου POLLCAT της DESMI που διαθέτει το Ναυτικό. Σε αντίθετη περίπτωση μόνο ο ίδιος ο κατασκευαστής των αντιρρυπαντικών σκαφών, ήτοι η DESMI, θα γνωρίζει αυτές τις λεπτομέρειες και έτσι ο διαγωνισμός θα περιορίζει την δυνατότητα συμμετοχής άλλων εταιρειών. Τα ειδικά αυτά ελαιόφιλα σχοινιά θα πρέπει να προσδιορίζονται πλήρως από τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται (διάμετρος, υλικό κτλ) και να μην υπάρχει κάποιο μη εμφανές/δηλούμενο χαρακτηριστικό που ίσως μόνο η DESMI γνωρίζει ώστε να τα κάνει κατάλληλα για το σύστημα ZRV της DESMI. Απαξ και ο προμηθευτής μπορεί να βεβαιώσει όλα τα χαρακτηριστικά του σχοινιού που ζητούνται τότε και μόνο τότε αυτό θα είναι κατάλληλο με το σύστημα της DESMI. Ο προμηθευτής πολύ σωστά θα πρέπει να βεβαιώνει ότι το σχοινί που παραδίδει είναι κατάλληλο για το σύστημα της DESMI αλλά τις οδηγίες τοποθέτησης μόνο ο ίδιος ο κατασκευαστής του ZRV (DESMI) θα είναι κατάλληλη να δώσει αφού είναι η μόνη που γνωρίζει το σύστημα της. Η υπηρεσία θεωρούμε ότι πρέπει να πάρει την έγκριση της DESMI ότι ένα σχοινί με όλα τα χαρακτηριστικά που ζητούνται θα είναι κατάλληλο για το σύστημά της και θα δίνει οδηγίες τοποθέτησης η ίδια.

 

Παρατηρήσεις επί του χρόνου παράδοσης

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:

Θεωρούμε ότι η απαίτηση για 30 ημέρες παράδοση είναι κάπως οριακή. 45-60 ημέρες θα ήταν η πρόταση για να επιτραπεί η σωστή εκτέλεση της παραγγελίας.

 

Παρατηρήσεις επί της εγγύησης – τεχνικής υποστήριξης -συντήρησης

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:

Η εγγύηση καλής διατήρησης θα επιτυγχάνεται μόνο σε συγκεκριμένες συνθήκες αποθήκευσης και δεν αφορά εγγύηση λειτουργίας 2 έτη, αφού μπορεί να προκληθεί οποιαδήποτε ζημία από αιχμηρό αντικείμενο κατά την λειτουργία που δεν μπορεί να ευθύνεται ο προμηθευτής.

 

Παρατηρήσεις στο ΕΣΗΔΗΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.1: Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υφίσταται περιορισμός στο χρώμα των oil rope mops ("υπόλευκο ή μαύρο"), καθώς το χρώμα δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1: Θεωρούμε ότι ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να ανέλθει στις εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL