Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την «Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων (πλοηγίδων) Πλοηγικής Υπηρεσίας για τις ανάγκες των Πλοηγικών Σταθμών», συνολικήςπροϋπολογισθείσας αξίας 4.200.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ) που ανακοινώθηκε με την Αρ.Πρωτ.: 2834.4/91116/2017/20-12-2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης, όπως παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ.: 2834.4/6472/2018/25-01-2018 Ανακοίνωση Παράτασης Διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 

  • «INTERMARINCO»,
  • «MOTOCRAFTΑ.Ε.»,
  • «TRADETECH»,
  • «N. VASSILIADIS - Naval architecture design office», και
  • «NORSAFEHELLASA.E.».

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

Παρατηρήσεις επί των τεχνικών χαρακτηριστικών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:

1.2.2/3.3.3.  Η επιχειρησιακή ικανότητα για 4 μέτρα σημαντικό ύψος κύματος είναι υπερβολική απαίτηση για το μέγεθος της πλοηγίδας του ζητείται. Ο δε σταυρός της Μάλτας  ή ισοδύναμη σήμανση δεν αντιστοιχεί σε τέτοιου είδους πλοιάρια.

1.4.1. β) Η παρούσα απαίτηση αποκλείει νέους κατασκευαστές και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως φωτογραφική διάταξη για συγκεκριμένο κατασκευαστή. Η εμπειρία του κατασκευαστή μπορεί να αποδεικνύεται διαφορετικά, δηλαδή να αποδεικνύεται ότι δύναται να κατασκευάσει το σκάφος χωρίς να έχει κατασκευάσει παρόμοιο ή ίδιο. Ο εναλλακτικός τρόπος κατασκευής προτύπου με πειράματα για συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να χαρακτηριστεί οικονομικά μη παραδεκτός.

3.3.2 Η απαίτηση πλήρους επιχειρησιακής ικανότητας σε καταστάσεις θάλασσας 5 Douglas είναι υπερβολική.

4.1.5. Δεν διευκρινίζεται ακριβώς σε ποια μέρη είναι η αναφορά. Π.χ. στα μέρη από αλουμίνιο?

12.3 Ζητούνται πλήρεις μελέτες για την κατάθεση προσφοράς και όχι οι αναγκαίες προς αξιολόγηση με αποτέλεσμα να οριστικοποιείται οι προσφέροντες να είναι ήδη κατασκευαστές του ίδιου ή άκρως παραπλήσιου πλοίου.

                                                         

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2:

Παρ. 3.3.2  -  3,3,3                                                                                                                                                                              Απεριόριστη ικανότητα ναυσιπλοϊας και πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα, σε κατάσταση θαλάσσης  5 Douglasκαι ύψος κύματος μέχρι 4 μέτρα

Εκτιμούμε ότι η απαίτηση για σκάφος 12 – 16μ είναι πού μεγάλη λαμβάνοντας υπόψη ότι το σκάφος θέματος θα πρέπει να επιβιβάζει και αποβιβάζει προσωπικό σε άλλα πλοία

Κεφ. 17

Παράδοση πλοίων στον Πειραιά

Θα πρέπει οι πλήρεις δοκιμές (HATκαι SAT) να γίνουν στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή παρουσία της επιτροπής παραλαβής τηε Υπηρεσίας .  Η τελική παράδοση να γίνει στον Πειραιά μετά από περιορισμένους πλέον ελέγχους που θα καθορισθούν μετά από κοινή συμφωνία και σε εύλογο χρονικό διάστημα

Παρ.      8.2.4

Οι δύο κύριες ηλεκτρογεννήτριες θα τροφοδοτούν τον Κ. πίνακα και θα παραλληλίζονται

Θα πρέπει για λόγους ασφαλείας και να λειτουργούν ανεξάρτητα μοιράζοντας το φορτίο (split)

 

Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:

4.200.000 Ευρώ

Εκτιμάται ότι είναι χαμηλός κυρίως για τους κάτωθι λόγους :

1)      Τρόπος πληρωμής  με προκαταβολή έως 50% έντοκο  Το επιτόκιο του δημοσίου είναι περίπου             4,8 – 5% ετησίως.

2)      Θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα επί μέρους πληρωμών με αντίστοιχη ολοκλήρωση εργασιών και επί μέρους παραδόσεων (Milestown)

Μεγάλο απαιτούμενο κόστος αμοιβών πλοίων και βάσεως. Θα πρέπει να περιορισθεί    

Παρατηρήσεις επί του χρόνου παράδοσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:

17.1   17.2

Ολοκλήρωση του προγράμματος σε 17 μήνες. Το πρώτο σε 8 μήνες και τα υπόλοιπα ανά ζεύγη ανά 3 μήνες

Λόγω του ότι τα υποσυστήματα (Κ. Μηχανές, Η/Ζ κλπ) δεν είναι πάντα ετοιμοπαράδοτα το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα είναι αδύνατον να ικανοποιηθεί.

Το πρώτο τουλάχιστον σε ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης   

 

Παρατηρήσεις επί της τυχόν διαίρεσης της προμήθειας σε τμήματα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:

Θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα επί μέρους πληρωμών με αντίστοιχη ολοκλήρωση εργασιών και επί μέρους παραδόσεων (Milestown)

Παρατηρήσεις επί των ρητρών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:

Στην παρ. 17.2 αναφέρεται ότι οι ποινικές ρήτρες για καθυστέρηση παράδοσης θα είναι σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον Ν 4412/2016.

Στην παρ. 17.3 αναφέρεται ότι για κάθε καθυστέρηση θα υπόκεινται σε ποινικές ρήτρες για κάθε ημέρα  ίσες με 0,1 % της συνολικής αξίας της σύμβασης και μέχρι 20 %.

Θα πρέπει να διευκρινισθεί αν οι ρήτρες της παρ. 17.3 είναι πρόσθετες από αυτές του Ν 4412 / 2016 (παρ. 17.2.    Οι ρήτρες της παρ. 17.3 ΔΕΝ θα πρέπει να επιβάλλονται επί της συνολικής αξίας της σύμβασης αλλά μόνο στο επί μέρους που αφορά την καθυστέρηση (600.000 Ευρώ / σκάφος)

Παρατηρήσεις επί των όρων Δ/ξης                                                                                                                                     (Οικονομική και τεχνική επάρκεια υποψηφίων αναδόχων, χρόνος υποβολής προσφορών, κλπ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:

Υποβολή προσφορών σε 35 ημέρες από την διακήρυξη

Λόγω του μεγάλου αριθμού μελετων κατασκευαστικών σχεδίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερος χρόνος για την υποβολή πρ

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL