Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της αριθ. 13/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της υπ’ αριθμ. 13/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο με αριθμ. πρωτ.: 2832.9/66301/2018/10-09-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003681663 - ΑΔΑ Ω7804653ΠΩ-ΠΕΠ), με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια «Αναβάθμιση / αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ #12.000.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων λοιπών κρατήσεων, απαλλάσσεται ΦΠΑ)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής., κατά δέκα (10) ημέρες, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 2832.5/83072/2018/08-11-2018 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑΜ 18PROC003980465 - ΑΔΑ 7Ζ2Ο4653ΠΩ-ΧΔΩ).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22-11-2018 και ώρα 15:00.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 28-11-2018 και ώρα 11:00.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL