Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της αριθ. 14/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της υπ’ αριθμ. 14/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο με αριθμ. πρωτ.: 2832.9/72231/2018/02-10-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003787910, ΑΔΑ:9ΒΔ14653ΠΩ-ΠΦΡ) με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την «Συμπλήρωση – αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης (ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ)», για τις ανάγκες των ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΚΡΗΤΗΣ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ #2.500.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων), (συνολικός π/υ χωρίς ΦΠΑ: #2.016.129,04€#, ΦΠΑ: #483.870,96€#), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, κατά τέσσερις (04) ημέρες, με  τροποποίηση των όρων της διακήρυξης στο είδος Ε’ «Προσομοιωτής Μηχανοστασίου» (Συστημικός Αριθμός 63026), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 2832.7/83051/2018/08-11-2018 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑ: 6ΘΤ84653ΠΩ-ΒΕ5, ΑΔΑΜ 18PROC003980212).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23-11-2018 και ώρα 15:00.
Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): 29-11-2018 και ώρα 11:00.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL